ویډیوګانې

د طالبانو له راتګ وروسته ننګرهار کې د زرګرانو سوړ بازار

دګاڼو پلورونکي وایي، د دې پر ځای چې خلک له دوی زر واخلي له بېوزلۍ پر دوی سره زر پلوري،چې دې چارې یې بازار ټکنی کړی دی