دختران فارغ از دانشکده طب خواهان اشتراک در آزمان شورای عالی طبی هستند

با آن‌که طالبان روز سه‌شنبه از جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های طبی خبر دادند اما شماری از فارغان دانشکده طب می‌گویند که باید به آنان اجازه اشتراک در آزمون شورای عالی طبی داده شود.

نشرات زنده