بازرگانی

شرکت هواپیمایی تُرکش پروازهای خود را به افغانستان از سر می‌گیرد

این شرکت پس از امضای قرارداد خدمات زمینی، امنیت هوانوردی و حریم هوایی افغانستان میان طالبان و شرکت گاک، می‌خواهد پروازهای خود را به کابل و مزار از سرگیرد.

نرخ ارزها

۱ دالر ۸۷.۸۸
۱ یورو ۸۶.۳۴
۱۰۰۰ روپیه ۱۰۵۰
۱۰۰۰ روپیه ۳۸۲.۳
۱۰۰۰ ریال ۳.۲
۱ درهم ۲۳.۹۱
۱۱ میزان، ۱۴۰۱
Weather Data Source: wetterlabs.de