ویډیوګانې

ننګرهار کې د سېکارام دودیزه مشاعره ترسره شوه

ننګرهار کې د سېکارام لوړه څوکه چې هرکال د شعر په ژبه د شاعرانو له خوا ستایل کېږي