ویډیوګانې

په کونړ کې د بېځایه شویو کورنیو ستونزې

په افغانستان کې د طبیعي آفتونو، وچکالۍ او جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوې دي