دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با غیرت جوهری عضو پیشین شورای ولایتی دایکندی

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این برنامه گفت‌وگو با والیان جمهوریت، با غیرت جوهری، عضو پیشین شورای ولایتی دایکندی گفت‌وگو شده است.