ویدیو ها

دیدبان کابل: بررسی گزارش فریدون سینیرلی‌اوغلو

این برنامه‌ی دیدبان کابل، گزارش و پیشنهادهای فریدون سینیرلی‌اوغلو، بازرس مستقل و هماهنگ کننده‌ ویژه سازمان ملل در امور افغانستان را بررسی کرده است‌ و از مهمانان پرسیده‌است که اهمیت این گزارش و نقاط قوت و ضعف آن چیستند و آیا این گزارش بحران جاری افغانستان را به‌درستی شناخته و پیش‌نهادهای آن در حل این بحران سودمند استند؟