ویدیو ها

دیدبان کابل: نظام قضایی طالبان چگونه است؟

در این برنامه‌ی دیدبان کابل، در باره‌ی چگونه‌گی نظام عدلی و قضایی طالبان بحث شده است و از مهمانان پرسیده شده‌است که حاکمیت دوبار‌ه‌ی طالبان در افغانستان چه بر سر دسترسی مردم به عدالت آورده‌است؟

محاکم طالبان چه‌گونه کار می‌کنند و با ملغا شدن همه‌ی قوانین کیفری افغانستان از سوی طالبان، این محاکم بر چه بنیادهایی فیصله می‌کنند؟ و نیز این‌که، قضات طالبان کیستند و آیا مردم به آنان باور دارند؟