ویدیو ها

طالبان و آموزش زنان: گفت‌وگو با فضل‌هادی وزین

در این گفت وگو، در باره آموزش زنان در اسلام، محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان از سوی طالبان و پیامدهای عملکردهای طالبان بحث شده است و نیز پرسیده می شود که آیا این گونه کارهای طالبان دشمنی با دین اسلام و افغانستان نیست؟