ویدیو ها

دیدبان کابل: نصاب آموزشی افغانستان؛ آیا طالبان در تلاش دگرگون ساختن نصاب آموزشی استند؟

در این برنامه‌ی دیدبان کابل در باره‌ی نصاب آموزشی مکتب های افغانستان بحث شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده‌است که آیا طالبان در تلاش دگرگون ساختن این نصاب استند؟

چه‌کارهای در این مسیر انجام داده اند و تغییر نصاب آموزشی کشور بر اساس آنچه که طالبان در فکر دارند، افغانستان را به کدام سو خواهد برد؟