ویدیو ها

گفتگو با هانا نیومن عضو پارلمان اروپا

در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار با هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، فعالیت های اتحادیه اروپا در افغانستان و دیگر موارد مربوط گفتگو کرده است.