ویدیو ها

دو برابر شدن مالیات بر فروشات در هرات

برخی از فروشندگان مواد غذایی در شهر هرات می‌گویند که طالبان مالیه را بر آنان بیشتر از دو برابر ساخته اند.

به گفته‌ی این دوکاندارن آنان به حکومت پیشین در بدل هر دوکان ۱۲‌هزار افغانی مالیه پرداخت‌ می کردند، اما اکنون این رقم تا ۳۵‌هزار افغانی رسیده و آنان مجبور هستند برای طالبان افزون بر مالیه‌ی فروش مواد خوراکی، از لوحه های دکان ها و وسایل شان نیز مالیه‌ پردازند.