ویدیو ها

دختران در کابل از ترس نکاح اجباری در شهر کمتر گشت و گذار می کنند

فرشته نان آور خانواده اش است، او که هر روز در موتر های شهری رفت و آمد می کند می‌گوید که خاموشی این یک سال ما را به اندازه چندین سال افسرده کرده است.