زنان

طالبان در پنجشیر زنانی را که در حکومت پیشین کار می‌کردند جستجو دارند

منابع محلی می گویند طالبان جستجوی زنانی را که در حکومت پیشین در پنجشیر فعال بودند، آغاز کرده اند.

به گفته این منابع طالبان دو پولیس زن را در منطقه « دالان سنگ» پنجشیر برای نظارت و بازرسی زنانی که از این دروازه رفت و آمد می کنند گماشته اند.

یکی از زنانی که روز یک شنبه ۱۸ ماه جدی می خواست از پنجشیر به کابل برود، از سوی طالبان در دالان سنگ متوقف شد و مورد بازپرسی جدی قرار گرفت می گوید موتری که او را به کابل می برد در پاسگاه طالبان در دالان سنگ متوقف شد و دو پولیس زن که برای طالبان کار می کردند او را مورد بازپرسی سختی قرار دادند.

این زن که نمی خواهد نامی از او در این گزارش نوشته شود می‌گوید «زمانی که به راه تنگ رسیدیم طالبان موتر ما را متوقف ساختند و مرا به سوی اتاقک چوبی که دو زن در آن بودند بردند، زنان مرا تلاش کردند. روی یک تخته که مثل میز بود تصاویر چند تن ازفعالین مدنی حقوق زن و کارمندان حکومت قبلی طبقه اناث بالای میز آنها گذاشته شده بود، خواستم ببینم که عکس از کیست با عصبانیت مرا از آنجا دور کردند.»

منابعی می گویند که طالبان در جستجوی زنانی استند که در حکومت پیشین در درون و بیرون حکومت کار می کردند از همین رو زنان را در دروازه پنجشیر بازپرسی می کنند، تیلفون های شان را جستجو می کنند و از روی عکس های که نزد خود دارند، در جستجوی افراد مشخصی استند.

یکی دیگر از زنانی که از سوی طالبان گماشته شده در دالان سنگ بازپرسی شده است می‌گوید دو زنی را که طالبان در ورودی پنجشیر گماشته اند، زنانی را که رفت و آمد می کنند اذیت می کنند.

او گفت « وقتی در اتاق تلاشی رفتم عکس بود از زن‌ها، خیلی به دقت سیل می‌کردن، با رفتار زشت تیلفون از دستم گرفت. پشت دروازه یک طالب بود. ده دست او داد وات‌سپ و شماره ها را چک کرد. گفتم چرا تلیفون را می‌گیرید عکس شخصی است گفت شما با مقاومت کار می‌کنید.»

از سوی هم یک منبع از میان طالبان در پنجشیر می‌گوید که طالبان برای جلوگیری از بیرون شدن اعضای جبهه مقاومت از پنجشیر زنان را در پاسگاهی در راه تنگ در پنجشیر گماشته اند.
مسوولان طالبان در پنجشیر به تماس های خبرنگار آمو در بارهء جستجوی زنان در این ولایت پاسخ نگفت.

پیش از این نیز گزارش های از بازداشت، شکنجه و قتل باشنده گان پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت پخش شده است.