افغانستان

منابع: طالبان دو سلمان را در هرات به دلیل «تراشیدن ریش» مشتریان بازداشت کردند

منابع در ولایت هرات در تماس با آمو تایید کرده‌اند که طالبان دو سلمان را در ولایت غوریان هرات به دلیل «تراشیدن ریش» مشتریان بازداشت کرده‌اند.

به گفته منابع، طالبان گفته‌اند که آنان این سلمان را به دلیل «سرپیچی از دستورات» بازداشت کرده‌اند.

با این حال، مقام‌های محلی طالبان در هرات تاکنون در مورد این رویداد چیز نگفته‌اند.

پیش از این اداره امر به معروف طالبان در هرات به سلمانی‌ها دستور داده بود که اجازه‌ «تراشیدن ریش» و «اصلاح موی سر به شکل غربی» را ندارند.