ویدیو ها

حدود و قصاص؛ آیا عملکرد طالبان اسلامی است؟

کریم امینی، در این گفت وگو در باره حکم قصاص در اسلام، شرط های قصاص و شیوه عملی ساختن آن از سوی طالبان در افغانستان در عصر کنونی و نیز در باره پیامدهای شیوه های کیفری خشن پرسیده است