ویدیو ها

گزارش ویژه: زیر پوست طالبان

ساختار اداره طالبان میان قدرت های این گروه چگونه تقسیم شده است؟
کدام یکی از طرف ها بیشترین قدرت را در میان طالبان دارند؟
طالبان چگونه افغانستان را اداره می کنند؟
صلاحیت های اصلی در میان قدرت های طالبان به دست کی است؟