ویدیو ها

برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ»: گفتگو با محمد عمر داوود زی وزیر پیشین امور داخله

محمد عمر داوود زی، وزیر پیشین داخله افغانستان مهمان این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» است.