موج

موج: گفت‌وگو با داوود مرادیان رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان

افغانستان، با سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان وارد یک بحران تازه شد و اکنون با یک سرنوشت نامعلوم رو به روست. اما چی چیزی افغانستان را به این‌جا کشانید و راه های نجات افغانستان از وضعیت فاجعه بار کنونی چیستند؟

در این برنامه موج، با داوود مرادیان، رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت وگو شده است.