ایام ویدیو ها

ایام: بررسی چگونگی وضعیت امنیتی و سیاسی بدخشان

دلایل بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی بدخشان چیست؟ در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار این موضوع را با واقف حکیمی عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بحث کرده است.