ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۱۵ جوزا ۱۴۰۲

سیگر میگوید محدودیت های که طالبان بر زنان ایجاد کرده ادامه کمک های صحی جهانی را با مشکل مواجه ساخته و سبب افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شده است.