ایام ویدیو ها

ایام: گفتگو با محمد علم ایزدیار معاون پیشین مجلس سنای کشور

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال با محمد علم ایزدیار معاون پیشین مجلس سنای افغانستان گفتگو کرده است.