ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۶ جوزا ۱۴۰۲

نماینده گان سیاسی همسایگان شمالی افغانستان در نشستی با فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستند تا حکومت شان را فراگیر بسازند.

این نشست که در عشق آباد برگزار شده بود، بر برداشتن محدودیت های آموزشی بر دختران در افغانستان نیز تاکید کرد. خواست های جهانی از طالبان در نزدیک به دو سال گذشته از سوی آنان بی پاسخ مانده است.