ایام ویدیو ها

ایام: بحث در باره گفته‌های اخیر وزیر معدن و پترولیم طالبان

شهاب‌الدین دلاور، زویر معدن و پطرولیم طالبان می‌گوید که مجازات تکر به علت تقوا، جزای شیطان است.

او بی آنکه از فردی نام بگیرد گفت که از بزرگان می خواهد برای جهاد و کرسی نباید تکبر نکنید. وی افزوده که برای اینکه شیخ الحدیث هستید و ریش دارید تکبر نکنید.