ویدیو ها

پشتیبانی از زنان افغانستان در نمایشگاهی در امریکا

در یک جشنواره هنری در شهرک ریستون در شمال ویرجنیای ایالات متحده، زنان هنرمند می‌گویند از زنان معترض در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.