ایام ویدیو ها

ایام: رویارویی عمران خان و ارتش پاکستان

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال در باره رویارویی عمران خان و ارتش پاکستان و نیز تقابل دادگاه عالی این کشور با ارتش پاکستان گفتگو کرده است.