ویدیو ها

گفتگو با فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح

فوزیه کوفی، عضو پیشین هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان، در این گفت وگو، از بازی های پنهان در هیات مذاکره کننده جمهوریت و عیب‌های این هیات می‌گوید.

در این گفت‌و‌گو، وضعیت کنونی افغانستان به ویژه زنان، برخورد جهان با حاکمیت طالبان، مقاومت‌های مدنی و مسلحانه در کشور و راه‌های بیرون رفت بحران و بُن بست کنونی افغانستان نیز به بحث گرفته می‌شوند.