ویدیو ها

اپلیکیشن اورسی با وعده «پایان» دادن به اخبار جعلی وارد بازار شد

اپلیکیشنی که تازه چشم به جهان تکنالوژی گشوده است. اما به دنبال تحول انقلابی در پوشش رویدادهای زنده است.