ویدیو ها

برگزاری نمایشگاه کتاب در کابل

در اوج نا امیدی های دختران از خانه نشینی زیر اداره طالبان، شماری از ناشران و کتابفروشان به همکاری .زارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نمایشگاه کتاب را بر گذار کردند. شماری از زنان که د راین نمایشگاه برای خرید کتاب آمده اند از بسته ماندن مکتب های دختران ابراز نگرانی میکنند.