بازرگانی

خوش‌حالی کشاورزان قلعه‌ی ‌زال کندز از بازسازی کانال آب‌رسانی

کار بازسازی کانال وکیل جنگل ولسوالی قلعه‌ی زال کندز، به هزینه‌ی‌ ۲۹۵ هزار دالر از بودجه‌ی سازمان جهانی غذا و زراعت سازمان ملل متحد آغاز شد.

این کانال یک هزار و ۲۰۰ متر درازی دارد و با تکمیل آن، بیش از ۹ هزار جریب زمین کشاورزی آب‌یاری می‌شود و اکنون هم برای ده‌ها تن از باشندگان این ولسوالی زمینه‌ی کار نیز فراهم شده‌است.

باشند‌گان ولسوالی‌ قلعه‌ی ‌زال با ابراز خُرسندی از این اقدام می‌گویند که با بهره برداری از این کانال، مشکلات فراوان کشاورزی آنان حل می‌شود.

محمد ابراهیم، یکی از باشندگان ولسوالی قلعه‌ی زال کندز می‌گوید که در گذشته به دلیل نبود آب کافی، به زمین‌های کشاورزی آنان آسیب زیادی می‌رسید و همه ساله بخشی از زمین‌های شان تخریب می‌شد؛ ولی با ساخت این کانال، آنان دیگر نگران زمین‌های شان نخواهند بود.

او در ادامه گفت: «هر سال بر سر تقسیم آب جنجال داشتیم؛ زیرا به یکی آب زیاد می‌رسید و به یکی کم و زیادتر وقت، زمین‌های ما تخریب می‌شد؛ اما اکنون با ساخت این کانال، آب بیش‌تری به زمین‌های ما خواهد رسید و حاصل بیش‌تری را نیز به دست خواهیم آورد.»

نبود کانال‌های معیاری و دست‌رسی نداشتن کشاورزان به آب دوام‌دار، یگانه مشکل جدی فرا راه آنان در سال‌های پسین بوده‌است.

این کشاورزان از مؤسسه‌ها و نهادهای حمایتی می‌خواهند که پروژه‌های بیش‌تری را در بخش‌های کشاورزی روی‌دست گیرند.

ذبیح‌الله، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی قلعه‌ی زال کندز می‌گوید که پس از سال‌ها گواه عملی شدن یک پروژه در منطقه‌ی ‌شان است.

او در ادامه تأکید کرد: «وقتی این‌ گونه کانال‌ها در بخش زراعت برای ما ساخته شود، ما می‌توانیم محصولات زراعتی بیش‌تری داشته باشیم و از این لحاظ محتاج هیچ کشوری نباشیم.»

این درحالی است که کشاورزان در کندز، امسال در مقایسه با سال‌های گذشته به دلیل خشک‌سالی، محصول کمتری برداشت کرده‌اند.

مسؤولان محلی سازمان جهانی غذا در ولایت کندز می‌گویند که آنان در تلاش هستند تا در مناطقی که نیازمند تطبیق این‌گونه پروژه‌ها است، کار کنند؛ اما آنان در مناطقی که میان باشندگان آنها هم‌دیگر پذیری نباشد، پروژه‌ای را عملی نخواهند کرد.

کار این‌ کانال آب‌رسانی درحالی آغاز شده‌است که در این ولایت برخی از کانال‌های دیگر نیز در حال بازسازی است.

آگاهان امور کشاورزی بر این باور اند که با ساخت کانال‌های آب‌رسانی در بخش زراعت، مشکلات کشاورزان از ره‌گذر تأمین آب کاهش می‌یابد.