زنان

طالبان به پزشکان زن هشدار داده اند که باید «حجاب کامل» داشته باشد

طالبان در یک دستور تازه نوعیت پوشش پزشکان زن و کارمندان بهداشتی زن را مشخص کردند.

با ادامۀ محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این گروه این بار در یک اقدام تازه به پزشکان و کارمندان بهداشتی زن دستور داده اند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب اسلامی را رعایت کنند.

محمد قاسم حقانی، رییس دعوت و ارشاد وزارت صحت حکومت طالبان در یک نامه رسمی از ریاست عمومی طب معالجه یی این وزارت خواسته است که پس از این، باید تمامی زنانی که در شفاخانه ها کار می‌کنند چهره‌های شان را بپوشانند و حجاب کامل داشته باشند.

طالبان در این نامه گفته اند که از مدت ها بدینسو زنان «حجاب» را رعایت نمی‌کنند. در این نامه آمده است« بر اساس بررسی های ما از مدت‌ها به این‌ طرفد کارمندان صحی زن حجاب را رعایت نکرده اند و از همین‌رو ریاست دعوت و ارشاد وزارت صحت به تمامی کارمندان صحی زن در ریاست‌ها، آمریت‌ها و مدیریت‌ها هدایت می‌دهد که ماسک و حجاب خود را کاملاً مراعات کنند.»

طالبان در این نامه رسمی تصویر دو زن را که حجاب سرتا پا دارند، ماسک زده اند و تنها چشم های شان باز است بپخش کرده و گفته است که تمامی زنان در شفاخانه باید این گونه حجاب داشته باشند.

این نامه رسمی به ۱۹ شفاخانه زیر اداره وزارت صحت عامه طالبان فرستاده شده است.

ریاست ارشاد و دعوت وزارت صحت عامه طالبان همچنان به زنانی که در شفاخانه ها کار می کنند هشدار جدی داده است اگر از این دستور سرپیچی کنند با آنان «برخورد قانونی»خواهد شد.

طالبان پیش از این نیز به دانشجویان دختر و زنانی که در برخی از نهاد ها کارمند بودند دستور داده بودند که حجاب اسلامی را رعایت کنند. طالبان به دخترانی که حجاب سیاه نداشتند اجازه ورد به دانشگاه ها را نمی دادند.

طالبان پس از آن که در اگست ۲۹۲۱ میلادی بر افغانستان تسلط یافتند به‌گونه روز افزون محدودیت‌های سرکرب گرانه‌ای را بر زنان و دختران در سراسر افغانستان وضع کرده اند.

طالبان نه تنها دروازه های مکتب ها و دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند بل تمامی زنان را کار در نهاد های مدد رسان منع کردند.

افزون بر این زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی،‌ ورزشگاه ها، سفر بی محرم منع شده اند.

دستور های سخت‌گیرانهٔ طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان انتقاد‌های شدید جامعه جهانی را در پی داشت و حتا نهاد های مدد رسان فعالیت های شان را در افغانستان متوقف ساختند.

در حال حاضر تنها سه سازمان بین‌المللی، موسسۀ پاملرنه،کمیتهٔ بین‌المللی نجات

و سازمان حفاظت از کودکان بخشی محدودی از فعالیت‌ خود را در افغانستان از سر گرفته اند.

پس از ممنوعیت زنان از کار در نهاد های مدد رسان دو بار بلند پایه ترین مقام های سازمان ملل برای گفت و گو با طالبان به افغانستان سفر کردند اما این سفر ها نتیجه یی در پی نداشت و طالبان تصمیم های شان را در باره ممنوعیت تحصیل و کار زنان پس نگرفته اند.