افغانستان

سیگار: داعش خراسان از میان طالبان سرخورده سربازگیری می‌کند

عکس از رویترز.

بازرس ویژه امریکا در گزارش تازه‌اش گفته است که داعش شاخه خراسان سربازگیری خود را در افغانستان و سراسر منطقه ادامه داده و از عضویت فراتر از سلفی استقبال کرده‌ است.

بر بنیاد یافته‌های این گزارش، این گروه بر جذب طالبان سرخورده و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است.

از سویی هم، سیگار در بخش از گزارش خود گفته است که طالبان نیز، در سه ماه گذشته بر ایجاد مدرسه‌ها به شمول مدرسه‌های جهادی ادامه داده‌اند.

یافته های گزارش بازرس ویژه امریکا نشان م‌یدهد که استراتژی جذب داعش شاخه خراسان بیشتر بر طالبان سرخورده، جنگجویان خارجی و فراتر از آن غیر سلفی‌ها متمرکز بوده است.

در این گزارش آمده است که بیشتر اعضای داعش شاخه خراسان افغان‌ها، جنگجویان از آسیای مرکزی و قفقاز اند.

سیگار در گزارش‌اش، داعش را بزرگترین تهدید در داخل افغانستان گفته و افزوده است که این گروه توانایی حمله در منطقه و فراتر از آن را دارد.

در بخش از گزارش آمده است که شاخه خراسان داعش، در تلاش است با انجام حملاتی طالبان را ضعیف نشان دهد.

مایکل کوگلمن، مدیر موسسۀ جنوب آسیا در مرکز ویلسون در این باره می‌گوید: «اهداف شاخۀ خراسان داعش جهانی شده و فراتر از افغانستان است. قبلاً حملاتی را در پاکستان و کشورهایی آسیای مرکزی انجام داده است و در سال‌های پسین دیدیم که به گونه آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می‌دهد.»

یافته های گزارش سیگار نشان می‌دهد که داعش شاخه خراسان در سه ماه گذشته، مسوولیت شش حمله را در داخل افغانستان به عهده گرفته‌اند که چندین سوء قصد در برابر مقام‌های طالبان را نیز شامل می‌شود.

از سویی هم، بازرس ویژه امریکا در بخش از گزارش خود به ایجاد مدرسه‌ها در داخل افغانستان پرداخته است. مدرسه‌های که از سوی طالبان ایجاد شده و سیگار شمار کل آنها را بیش از شش هزار و هشتصد مدرسه گفته است.

در گزارش بازرس ویژه امریکا آمده است که از این میان، ۳۸۰ مدرسه برای زنان و دختران ایجاد شده است و از نوامبر سال ۲۰۲۳ تا فبروری سال ۲۰۲۴ نزدیک به دو هزار و پنجصد پسر و دختر از مدرسه‌های طالبان فارغ‌التحصیل شده‌اند.

در گزارش شمار مدرسه های پسران ۶ هزار ۴۵۶ و شمار مدرسه‌های دختران ۳۸۰ باب گفته شده است.

در همی حال، برخی از آگاهان سیاسی به این باوراند که در این مدرسه‌ها به ویژه مدرسه‌های جهادی، شبه نظامیان ایدولوژی فارغ می‌شوند و آینده افغانستان را با تهدید روبه‌رو خواهند کرد.

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان و آموزگاران نگران افزایش مدرسه‌ها هستند و به این باور اند که ایجاد چنین مدرسه‌ها نمی‌توانند، جاگزین مکتب شوند.

بازرس ویژه امریکا آمار داده است که واشنگتُن پس از آگست سال۲۰۲۱ میلادی ۱۷.۱۹ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است که کمک های بشردوستانه و هزینه انتقال و اسکان مهاجران افغان نیز شامل آن است.

پیش از این بارها، سیگار از سو استفاده طالبان از کمک‌های بشردوستانه امریکا ابراز نگرانی کرده است.