ویدیو ها

دیدبان کابل: خاموشی هنر در افغانستان و رسالت هنر در تبعید

این برنامه‌ی دیدبان کابل به خاموشی دوباره‌ی هنر در افغانستان پرداخته است و تلاش کرده‌است تا به تصویری از آینده‌ی هنر در کشور و سناریوهای احتمالی برسد.

پرسش‌های محوری این‌برنامه بررسی نگاه طالبان‌ به هنر، امکان‌ها و گزینه‌های هنر برای زنده‌ ماندن، پی‌آمدهای فرهنگی-اجتماعی منع و تحریم هنر و نیز رسالت‌ هنر اعتراضی و هنرِ در تبعید استند.