ویدیو ها

دیدبان کابل: نوبنیادگرایی؛ از ایده تا واقعیت

این برنامه‌ دیدبان کابل تلاش کرده‌است تا به شناخت بهتری از ایده‌ی نوبنیادگرایی برسد و از مهمانان پرسیده‌است که نوبنیادگرایی اشاره به کدام گونه یا موجی از بنیادگرایی دینی در جهان دارد؟

ماهیت آن چیست؛ عمل‌گرا و انقلابی یا معطوف صرف به امر اخلاقی و اسلامی‌ساختن مناسبات اجتماعی و بیگانه با عرصه‌ی سیاسی؟ و نیز این‌که آیا اساساً نوبنیادگرایی دینی واقعیت وجودی در جهان دارد؟