ویدیو ها

دیدبان کابل: دگرگونی‌ها در دانشگاه‌های افغانستان

در این برنامه‌ی دیدبان کابل به تغییرات و دگرگونی‌ها در دانشگاه‌های افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان پرداخته شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده‌است که اکنون در دانشگاه‌های افغانستان چه‌چیزی تدریس می‌شود؛ استادان در تبعید با چی‌کسانی جای‌گزین شده‌اند و آیا به راستی این مکان‌ها، اکنون به دانشگاه می‌مانند و یا در حال تبدیل‌شدن به مدرسه‌های دینی آرمانی طالبان استند؟