ویدیو ها

دیدبان کابل: پیشینه و دورنمای رابطه ایران-طالبان

در این برنامه دیدبان کابل، به رابطه ایران با طالبان پرداخته شده است و از مهمانان برنامه پرسیده می شود که ماهیت و مبنای رابطه «ایران – طالبان» چیست؟ نگاه این دو «ایران – طالبان» به همدیگر و منافع شان از همدیگر چیستند و در نهایت دورنمای این رابطه را چگونه می توان تصور نمود؟