ویدیو ها

دیدبان کابل: بررسی «فارمت مسکو»؛ اهداف، دستاوردها و دورنما

در این برنامه‌ دیدبان کابل، نشست های «فارمت مسکو» به بررسی گرفته شده اند و از مهمانان برنامه پرسیده شده است که این فارمت با چه اهدافی بنا نهاده شده است؟

دست آورد شش‌ساله آن چه بوده است و دورنمای آن چیست؟ و نیز این‌که روسیه چه منافع و نگرانی هایی در افغانستان دارد و نقش و ظرفیت‌های این کشور برای تاثیرگذاری روی وضعیت در افغانستان چیستند؟