ویدیو ها

دیدبان کابل: حکمرانی طالبان؛ مشروعیت، کارآمدی و دورنما

در نخستین برنامه‌ دیدبان کابل، در باره‌ مشروعیت، کارآمدی و دورنمای حکم‌رانی طالبان در افغانستان گفت‌وگو شده است.

در این برنامه از مهمانان، در باره‌ علت‌های گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی در تاریخ سیاسی جهان و این‌که آیا حکم‌رانان در وضعیت مدنی، بدون مراجعه به مردم و دریافت پذیرش همه‌گانی؛ مقبولیت، استحکام و استمرار می‌یابند، پرسیده شده‌است.