بازرگانی

ملل متحد: کمک به نیازمندان فوری در افغانستان ۷۵ درصد کاهش یافته است

ملل متحد می‌گوید که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در افغانستان به کسانی که نیاز به رسیدگی فوری دارند تا ۷۵ درصد کاهش داده است.

معاون سخنگوی دبیرکل ملل متحد می‌گوید که برای رسیدگی به ۲۱ میلیون شهروند نیازمند افغانستان به یک میلیارد دالر بودجه نیاز دارد.

عبدالغیاث تا دو سال پیش در یکی از نهادهای غیردولتی کار می‌کرد، اما اکنون در گوشه‌ای از شهر تالقان در نبود کار و کاهش کمک‌های جهانی نگران پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده شش نفری‌اش است.

او می‌گوید: «چهار طفل دارم، چه بخوریم؟ مردم افغانستان خاک بخورند؟ کمک‌ها باید قطع نشوند.»

اما ملل متحد می‌گوید که ۷۵ درصد کمک‌های برنامه جهانی غذا به نیازمندان افغانستان قطع شده و برای رسیدگی به ۲۱ میلیون شهروند نیازمند افغانستان تا شش ماه آینده به یک میلیارد دالر بودجه نیاز است.

فرحان حق؛ معاون سخنگوی دبیرکل ملل متحد می‌گوید: «برنامه جهانی خوراک خبر داد که ناگزیر شده است ۲ میلیون تن از افراد گرسنه دیگر در افغانستان را در ماه سپتمبر از کمک‌های غذایی‌اش کم کند. این شمار افراد کم شده از کمک ها در این کشور از بهر کاهش عمیق تمویل را به ده میلیون می رساند. پس از این برنامه جهانی غذا تنها به سه میلیون تن در هر ماه کمک های عاجل را ارائه خواهد توانست.»

سازمان جهانی غذا گفته است که سه چهارم شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

وسیم رسولی؛ باشنده تخار گفت: «مردم ما به کمک‌ نهادهای بین المللی بیشتر نیاز دارند و خواست ما از دولت فعلی هم این است که زمینه را برای کمک‌های نهاد‌های بین المللی در افغانستان فراهم کند.»

پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز گفته است که ۲۹ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

اکنون که فصل سر ما پیش رو است و در نبود کار و بار و اوضاع بد اقتصادی در کشور، هشدارها از کاهش کمک های برنامه جهانی خوراک به یک نگرانی جدی مبدل شده است.