افغانستان

سفر هیاتی از سازمان همکاری‌های اسلامی به کابل برای گفت‌وگو روی آموزش و کار زنان و دختران

هیاتی از سازمان همکاری‌های اسلامی که به کابل رفته در دیدار با مقامات طالبان روی موضوع آموزش و کار زنان و دختران افغانستان سرگرم گفت‌وگو است.

این سازمان بزرگ‌ترین سازمان اسلامی است که کشورهای اسلامی را زیر چتر خود درآورده‌ است.

مسئولان این سازمان می‌گویند که این هیات روی حق آموزش و کار زنان، اسلام معتدل و مدارا با مقام های طالبان گفت‌وگو کرده و موضع آن‌ها را هم شنیده است.

سازمان همکاری اسلامی ظاهراً پاسخ مثبتی به درخواست آموزش و کار زنان افغانستان از طالبان نگرفته و از همین‌رو بر دوام گفت‌وگو با مقام‌های طالبان روی این موضوع تاکید کرده‌ است.

کرستینا عزیزی؛ فعال حقوق بشر می‌گوید: «یک اجماع جهانی باید در مقابل افزایش محدودیت‌ها علیه زنان ایجاد شود و از این تاریکی و دگرگونی که وارد زندگی زنان شده، جلوگیری شود.»

طالبان از دیدار این هیات با مولوی عبدالکبیر؛ معاون سیاسی، امیر خان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه و عبدالحکیم شرعی؛ سرپرست وزیر عدلیه طالبان خبر داده است. اما هیچ اشاره‌ای به گفت‌وگو روی آموزش و کار زنان نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد که طالبان با نگاه بزرگ‌ترین سازمان اسلامی هم روی حق و آموزش و کار زنان هم‌سو نیستند.

در آخرین مورد خالد حنفی؛ وزیر امر به معروف و منع از منکر طالبان و از چهره‌های اجرا کننده محدودیت‌ها بر زنان با هیأت سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرده و از آن‌ها خواسته از طالبان پشتیبانی کنند.

صنم کبیری؛ فعال حقوق زن در این باره می‌گوید: «در اسلام حق و اولویت به زنان داده شده‌ است. امیدوارم این پادرمیانی‌ها نتیجه موثر داشته باشد. چرا که دو سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد، اما جهان فشارهای جهان، در مکتب‌ها باز نشده و طالبان اجازه نداده‌اند تا زنان در اجتماع فعالیت داشته باشند.»

آموزش و کار از حقوق بنیادین زنان در اسلام دانسته می‌شود. اما با آن‌هم زنان در افغانستان به دستور طالبان از این دو حق محروم اند‌ و خانه‌نشین شده‌اند.

جدا از مساله آموزش و کار، روز افزون برشمار محدودیت‌های تازه بر زنان افزوده می‌شود تا جایی که حتا رفتن به یک پارک ملی هم برای زنان منع شده‌ است.

در آخرین مورد، دیروز اجازه شرکت دختران در آزمون شورای طبی داده نشد، آزمونی که سپری کردن آن پس از پایان دوره تحصیلی پزشکی، شرط اکمال تخصص و پزشک شدن است.