گفتگو با آمو

گفت‌وگو با فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه و عضو رهبری جبهه مقاومت

در این برنامه گفت وگو با آمو، کریم امینی، با فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان و عضو رهبری جبهه مقاومت گفت وگو نموده است.

در این گفت وگو به علت ها و هدف مقاومت مسلحانه در برابر طالبان، اتهام ها بر جبهه مقاومت، آینده افغانستان و موضوعات گونه گون دیگر پرداخته شده است.