گفتگو با آمو

سمیع مهدی در دیدار با تاریخ: گفت‌وگو با معصوم ستانکزی

در این برنامه سمیع مهدی در دیدار با تاریخ با معصوم ستانکزی، از مقام های بلندپایه دولت پیشین افغانستان و رییس پیشین هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان گفت وگو شده است.

در این گفت وگو به موضوعات همچون چگونه گی ترور برهان الدین ربانی، کارنامه های آقای ستانکزی در دولت پیشین افغانستان، سقوط جمهوریت و فرار اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان پرداخته شده است.