افغانستان زنان

عدم حضور داوطلبان زن در آزمون شورای طبی و برنامه ماستری صحت عامه

اداره ملی امتحانات زیر اداره طالبان، آزمون دانشجویان طب عمومی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را بدون حضور دختران برگزار کرد.

آزمون خروجی (Exit Exam) داوطلبان شورای طبی و برنامه ماستری صحت عامه دانشگاه طبی کابل صبح امروز شنبه از سوی اداره ملی امتحانات در دانشگاه کابل اخذ شد.

به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات تعداد شرکت کنندگان در شورای طبی ۳ هزار و ۳۰۰ تن و در برنامه ماستری دانشگاه طبی کابل ۶۰۰ تن است.

درحالی که طالبان در مورد اشتراک و یا عدم اشتراک دانشجویان دختر در این آزمون چیزی نگفته‌اند؛ اما منابع می‌گویند که به داوطلبان دختر و زن اجازه شرکت در این آزمون داده نشده و در صورت عدم اخذ این آزمون از داوطلبان زن و دختر سیستم صحی افغانستان با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

این دومین سال است که طالبان مانع حضور دختران در این آزمون می‌شوند و صدها دختر فارغ‌التحصیل رشته طب در افغانستان خواستار برگزاری این آزمون هستند.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ و همچنان دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته‌ شد و نزدیک به دو سال است که دختران از فراگیری آموزش محروم نگه ‌داشته شده‌اند.

بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به ‌روی دختران واکنش‌های زیادی به همراه داشته؛ اما تغییری در سیاست طالبان در این باره به وجود نیامده است.