دوسالگی سقوط جمهوریت موج

موج: سقوط جمهوریت و تکرار فاجعه بار تاریخ در افغانستان

از سقوط افغانستان به دست طالبان دو سال گذشت. دو سال پیش در چنین‌ روزی«۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی» به غیر از ولایت پنجشیر تمامی ولایت‌های افغانستان به شمول کابل یکی پی‌دیگر به دست طالبان سقوط کردند.

سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان برای مردمان این کشور غیر قابل باور و فاجعه بار بوده است. در دو سال حاکمیت طالبان، زنان و دختران افغانستان با موجی از محدویت ها از سوی طالبان رو به رو شده اند.

از محرومیت از آموزش و تحصیل گرفته تا محدودیت در کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی گسترش روز افزون فقر و افزایش بیکاری از پیامدهای ناخوشایند دیگر سقوط بر زنده گی شهروندان افغانستان بوده است. با این همه آینده افغانستان تاریک است. در این برنامه موج، این موضوع با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به بررسی گرفته شده است.