دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با نصیر احمد فقیری رئیس پیشین شورای ولایتی غزنی

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این برنامه گفت‌وگو با والیان جمهوریت، با نصیر احمد فقیری، رییس پیشین شورای ولایتی غزنی، گفت‌وگو شده است.