دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با گل رحمان همدرد نماینده پیشین مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این برنامه گفت‌وگوهای آمو با والیان جمهوریت، با گل رحمان همدرد، نماینده پیشین مردم بلخ در مجلس نماینده گان گفت‌وگو شده است.