دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با حمیدالله توخی والی پیشین زابل

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با حمیدالله توخی، والی پیشین زابل گفت‌وگو شده است.