دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با عبدالظاهر فیض زاده، والی پیشین غور

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با عبدالظاهر فیض زاده، والی پیشین غور گفت‌وگو شده است.