دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با عبدالقیوم رحیمی والی پیشین لوگر

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟

در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین لوگر گفت‌وگو شده است.