دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با عبدالحق شفق، والی پیشین سرپل

سقوط افغانستان به دست طالبان ولایت ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟

در این برنامه با والیان جمهوریت با عبدالحق شفق، والی پیشین سرپل گفت‌وگو شده است.